Privacy Policy

טופס הצטרפות והרשמה לתכנית שיווק דיגיטאלי

הגדרת השירות

השירות שיינתן על ידי נותן השירות כמשמעו כדלקמן ללקוח כמשמעו כדלקמן הוא תכנון תכנית שיווק דיגיטאלי שעל-פיה תתאפשר יצירת קשר רציף ישיר ובלתי אמצעי (leading) בין הלקוח לבין צרכנים או קונים או מתעניינים מעת לעת בהתאם לסיווג העסקים או השירותים או המוצרים שמספק או מוכר או נותן הלקוח בעסקיו או שירותיו.

הצהרות נותן השירות

 1. נותן השירות מצהיר כי הוא אלירן בנימין נושא ת"ז 315943167, וכי הוא עוסק מורשה כדין.
 2. נותן השירות מצהיר כי הוא בעלי מלוא זכויות היוצרים זכויות הקניין וזכויות הבעלות וההגות בתכנית השיווק הדיגיטאלי אשר תינתן ותועבר ללקוח, כנגד תמורה שתוסכם ועל-פי תנאי טופס הצטרפות והרשמה זה כדלקמן.
 3. נותן השירות מצהיר כי הוא רשאי זכאי ומוסמך להתקשר עם הלקוח על בסיס טופס הצטרפות והרשמה זה,        וכי לא ידוע לו על כל מניעה בדין או בהסכם לעריכת טופס הצטרפות והרשמה זה ולביצועו וליישומו המלאים.
 4. נותן השירות מצהיר כי זכויותיו בתוכנית השיווק הדיגיטאלי אשר תינתן ותועבר על ידיו ללקוח הינן חופשיות ונקיות מכל חוב, עיקול, משכון, שעבוד, זכות או תביעה של צד ג', וכי אין בשירותים הניתנים על-ידיו על בסיס טופס הצטרפות והרשמה זה משום פגיעה או גריעה מזכויות צד ג' כלשהו מכל סוג ומין.
 5. נותן השירות מצהיר כי לא ידוע לו על כל מום או פגם או ליקוי או אי התאמה בתכנית השיווק הדיגיטאלי שלו שתינתן ותועבר ללקוח, וכי אם וככל שיהיו כאלה הם יתוקנו על ידיו ועל חשבונו ללא דיחוי. 

הצהרות הלקוח מקבל השירות

 1. הלקוח מצהיר כי ניתנה או תינתן לו הזדמנות נאותה והולמת לבדוק היטב בעצמו או על ידי שלוחיו או על ידי מי מטעמו את תכנית השיווק הדיגיטאלי שנותן השירות ייתן ויעביר אליו ואת התאמתה לכל התשתיות המערכות והמרכיבים הנדרשים והנצרכים מצד הלקוח, והתאמה שכזו הינה באחריות הלקוח בלבד.
 2. הלקוח מצהיר כי יש לו או לשלוחיו או למי מטעמו מלוא ההשכלה הניסיון והכישורים לבדוק ולהעריך את התכנית לשיווק דיגיטאלי שתינתן ותועבר אליו מצד נותן השירות, וכי קיבל או יקבל את כל ההסברים הנחוצים והנדרשים לשם כך וזאת באמצעות נותן השירותים באמצעות דוא"ל או שיחות טלפון או הודעות בכתב.
 3. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי נותן השירות איננו אחראי כלל למדרג או לטיב הצרכנים או הקונים או המתעניינים בעסקים או בשירותים או במוצרים שמספק או מוכר או נותן הלקוח, וכי אין לנותן השירות כל קשר וזיקה מכל סוג ומין עם צרכנים או קונים או מתעניינים אלה, ותפקיד נותן השירות מצטמצם בתיווך וביצירת קשר אליהם.
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי נותן השירות איננו אחראי כלל לספקי האינטרנט של הלקוח, וכי אין לנותן השירות כל קשר וזיקה מכל סוג ומין עם ספקי האינטרנט של הלקוח, וכי לא תבוצע בכל עת "השתלטות מרחוק" על מחשביו של הלקוח מצד נותן השירות, וכי נותן השירות איננו אחראי כלל לכל דבר שאיננו שירותיו ללקוח.
 5. 10.הלקוח מצהיר כי בדק היטב את כל התשלומים והעלויות שיהא עליו לשלם בקשר עם תכנית השיווק הדיגיטאלי ועל-פי טופס הצטרפות והרשמה זה, וכי מצא כי הוא יוכל לעמוד בדרישות תשלום אלה.

תנאי השירות

 1. הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי תנאי מקדמי לתחילת שימושו או להמשך שימושו בתכנית לשיווק דיגיטאלי הינו תשלום דמי המינוי החודשיים לנותן השירות כסדרם במלואם ובמועדם, בסך של 3000₪ לכל חודש קלנדרי.        על אף האמור, אם יבחר הלקוח בתשלום לשנה מראש, הרי שתשלום המינוי לשנה יהיה בסך 2500 ₪.  
 2. 12.הלקוח מצהיר כי הוא מסכים מראש ולמפרע כי אם יפסיק לשלם דמי המינוי מכל סיבה ובכל עת,  אזי הוא לא יהיה זכאי או רשאי או מוסמך לקבל שירות מנותן השירות, והלקוח ייגרע מהתפוצה ומהנגישות ללא דיחוי.
 3. 13.נותן השירות מצהיר כי דמי המינוי החודשיים שמשלם הלקוח כוללים הדרכה של הלקוח מצידו באמצעים דיגיטאליים או באמצעות שיחות טלפון או הודעות whatsapp או הודעות sms כפי שיבחר נותן השירות. למען הסר ספק, הדרכה אישית או פרונטאלית בבית הלקוח או במשרד הלקוח תחויב בעלות החורגת מדמי המינוי, שעליה יוסכם מפורשות מראש בין נותן השירות לבין הלקוח.
 4. 14.הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי לנותן השירות הזכות והסמכות להחליט מעת לעת על ביצוע או יישום של פיתוחים או שיפורים או שדרוגים של התכנית לשיווק דיגיטאלי.
 5. 15.הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי לנותן השירות שמורה הזכות להעלות את דמי המינוי מעת לעת, ובלבד שהוא יודיע על כך לפחות חודש אחד מראש ובכתב ללקוח ויאפשר לו מפורשות שלא להמשיך את המינוי מטעם זה.

אבטחה ובטיחות

 1. 16.נותן השירות מתחייב לספק ללקוח, לצורך תשלום דמי המינוי באופן מקוון באמצעות כרטיס אשראי המוכר בישראל, מערכת המאובטחת בסטנדרטים הבנקאיים המקובלים במערכת הבנקאות המסחרית בישראל.
 2. 17.נותן השירות מתחייב לשמור במאגריו לזמן סביר ומקובל את המידעים הנתונים והפרטים שהוא יעביר אל הלקוח ולידיעתו על-פי הסכם זה במסגרת תכנית השיווק הדיגיטאלי שתתן ושתעביר אליו, ואולם אין הוא מתחייב לשחזר מידעים נתונים ופרטים אלה אם הלקוח יאבד אותם או לא יאתר אותם אף שקיבלם ממנו.
 3. 18.נותן השירות מצהיר כי הוא מודיע ללקוח על הכנסת פרטיו של הלקוח למאגר הנתונים של נותן השירות וזאת לצורך יישומו וביצועו של טופס זה ועל-פי טופס זה, וכי הלקוח יהיה רשאי וזכאי בכל עת לדרוש, בכתב בלבד, כי פרטיו יוצאו ממאגר הנתונים של נותן השירות, ואזי נותן השירות יהיה חייב להוציאם ממאגר הנתונים.
 4. 19.הלקוח מתחייב לשמור במאגריו, שמירה מעולה ולמשך הזמן שיתאם ושיהלום את צרכיו ומטרותיו, את כל המידעים הנתונים והפרטים שקיבל או שיקבל מנותן השירות, ומצהיר כי אם הוא יאבד מידעים נתונים ופרטים אלה, לא יהיה זה מחובתו ובאחריותו של נותן השירות להעבירם אל הלקוח שוב או לשחזרם עבורו שוב.

סודיות ואי תחרות

 1. 20.הלקוח מצהיר כי כל המידעים הנתונים והפרטים שימסור נותן השירות ללקוח על-פי טופס זה יהיו ברשותו ובשימושו לצרכים שלו בלבד, לרבות קידום עסקיו ושירותיו של הלקוח בכל דרך.
 2. 21.הלקוח מתחייב כי הוא לא יעשה במידעים בנתונים ובפרטים שיקבל מנותן השירות לצורך של תחרות בנותן השירות במישרין או בעקיפין או להעברתם או לסחירותם למאגרי מידע או לאלה המתחרים בנותן השירות.

הפרות וסעדים

 1. 22.הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי הפסקת תשלום דמי המינוי תיחשב הפרת יסודית מצידו של תנאי טופס הצטרפות והרשמה זה היורדת לשורשו, ותגרור לאלתר וללא דיחוי הפסקת שירותי נותן השירות עבורו ולמענו וגריעה מהתפוצה והמנגישות של תכנית השיווק ככל שהועברה או שתועבר אל הלקוח.
 2. 23.מוסכם כי סמכות השיפוט בכל מקרה של מחלוקת או ספק שיתגלה בין הצדדים בכל עניין הנוגע או הקשור לטופס הצטרפות והרשמה זה או ליישומו או לביצועו תהיה נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.

שונות

 1. 24.הלקוח מצהיר כי ידוע לו ומוסכם עליו, כי פרטיו יוכנסו למאגר הנתונים של נותן השירות בכפוף לכל דין וחיקוק, וזאת לצורך יישומו וביצועו של טופס זה ועל-פי תנאי טופס זה בקשר לשירות שיינתן ושיימסר ללקוח.
 2. 25.מוסכם כי הלקוח יהיה רשאי וזכאי בכל עת לדרוש, בכתב בלבד, כי פרטיו יוצאו ממאגר הנתונים של נותן השירות, ואזי נותן השירות יהיה חייב להוציאם ממאגר הנתונים, במועד האמור בכל דין וחיקוק כאמור.
 3. 26.הלקוח מצהיר כי הוא מאשר קבלת דיוור מידעי ופרסומי ישיר בדוא"ל או בהודעות whatsapp או sms. הלקוח מצהיר כי אם וככל ולא ירצה בקבלת דיוור מידעי ופרסומי ישיר בדוא"ל או בהודעות whatsapp      או sms, אזי יהיה רשאי וזכאי בכל עת לדרוש, בכתב בלבד, להפסיק לקבל דיוור זה, כולו או חלקו, ואזי נותן השירות יהיה חייב להפסיק את העברת הדיוור כאמור.  

יראו טופס זה כחתום על ידי הלקוח וכמאושר על ידיו במלואו, אם יאשר הלקוח באתר האינטרנט של נותן השירות  במקום המיועד לאישור הסכם זה, כי קרא את תנאי הטופס, והוא מאשר ומסכים לתנאי הטופס במלואם.